Program of DSPIN-07

(BLTP Conference Hall)


03.09 Mo

04.09 Tu

05.09 We

06.09 Th

07.09 Fr

Chair

Lednicky

Bedfer

Soffer

Belostotski

GrossePerdekamp

9.30

OPENING

Belostotski

Bunce

GrossePerdekamp

Crabb

9.50

Soffer

10.10

Korotkov

Dunlop

Artru1

Alekseev

10.30

Efremov

Artru2

Bogdanov

10.50

Borissov

Dodge

Ladygin

Nurushev

11.10

Teryaev

Runtso

11.30

11.50

Coffee break

Coffee break

Coffee break

Coffee break

Coffee break

Chair

Borissov

Savin

Wakamatsu

Piskunov

Sapozhnikov

11.50

Santos

Varanda (30)

Kubarovsky

Kurilkin P.

Naumov

12.10

Veretennikov (30)

Kurilkin A.

Abramov

12.30

Bedfer

Hoek

Vasiliev T.

Alikhanov

12.50

Prokudin

Kiselev A.

Chen

13.10

Klimaszewski

O'Brien

Morozov

Jenkovszky

13.30

15.00

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Chair

Nassalski

dHose

Ginzburg

Zulkarneev

Ramsey

15.00

d'Hose

Vilardi (30)

Ermolaev

Sharov

Vasiliev A.

15.20

Goloskokov

Shindin

15.40

Sivers

Mueller

Troshin

Strunov

Tikhonin

16.00

Ivanov D.

Isayev

Azhgirey

Koerner

16.20

16.40

Coffee break

Coffee break 10

Coffee break

Coffee break

Coffee break

Chair

Sandacz

Teryaev

Crabb

Dorokhov

Dodge

16.40

Sidorov

Dorokhov

Kiselev Yu.

Shimanskiy

Ginzburg

17.00

Ivanov I.

Gerasimov

Studenikin

17.20

Wakamatsu

Meissner

Plis

Neznamov

Soffer, summary

17.40

Kivel

Filatov

Silenko

18.00

Ramsey

Selyugin

Musulmanbekov

Lyuboshitz

18.20

Christova

Shevchenko

Okorokov

Farewell party

18.40

Ramilli

Pankov

19.00

Welcome Party

Concert

Conference dinner (19-30)

Parallel sessions (Blokhintsev Auditorium)


03.09 Mo

04.09 Tu

05.09 We

06.09 Th

07.09 Fr

Chair

Ladygin

Mueller

16.40

Svirida

Cherednikov

17.00

Nikolenko

Pasechnik

17.20

Chetvertkova

Burinskii

17.40

Shikhalev

Huseynov

18.00

Lykasov

Chernitskii

18.20

Farewell party

18.40

19.00

Welcome Party

Concert

Conference dinner (19-30)